Flyps sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, 25-663 Kielce, przy ul. Karola Olszewskiego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kielce, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638297, o kapitale zakładowym w wysokości 6700 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9591977339